INTOARCEREA EXECUTARII SILITE. INSTANTA COMPETENTA

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că scopul instituției întoarcerii executării silite este punerea la dispoziţia fostului debitor, acum însă devenit creditor, a unui mijloc mai facil, cu o procedură de judecată ce presupune celeritate, pentru ca acesta să nu fie nevoit a apela la procedura mai anevoioasă a unei acţiuni pe dreptul comun în scopul restabilirii situaţiei anterioare şi al recuperării prestaţiei efectuate către creditorul devenit, la rândul său, debitor. În speță, cererea de întoarcere a executării, care are ca obiect restituirea unei sume de bani plus dobânda legală până la restituire, achitată în plus de o societate în baza unei sentințe, modificate ulterior de instanța de apel, este de competența judecătoriei în circumscripţia căreia îşi are domiciliul debitorul din cererea de întoarcere a executării. (Decizia nr. 247 din 1 februarie 2019, pronunțată de Secția I civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție)

Model Cerere de întoarcere a executării silite

Sediul materiei:

  • Art. 722-725 C. proc.civ.
  • Art. 148-151 C. proc. civ.
  • Art. 192 C.proc. civ.
  • Art. 194-195 C. proc.civ.

Instanţa…..

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul(nume ….., prenume …..), cu domiciliul în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în….., având următoarele date de contact, personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ….., prenume …..)/reprezentat prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact…..

sau

Subscrisa (denumirea …..), cu sediulîn ….., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar ….., cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în ….., având următoarele date de contact, prin reprezentant (nume ….., prenume …..)/prin consilier juridic (nume ….., prenume …..)/prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact…..

în contradictoriu cu pârâtul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în….., având codul numeric personal…..,

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice …..), cu sediul în ….., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar, prin reprezentant (nume ….., prenume …..), formulăm

CERERE DE ÎNTOARCERE A EXECUTĂRII

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună întoarcerea executării silite efectuate în temeiul titlului executoriu….., care a fost desfiinţat prin hotărârea judecătorească nr.….., prin restabilirea situaţiei anterioare executării, în sensul obligării pârâtului la restituirea sumei ….., care a fost executată/la restituirea bunurilor imobile executate/la restituirea bunurilor mobile executate.

În fapt, arătăm că, în temeiul titlului executoriu . ….., a fost începută executarea silită împotriva mea.

Am contestat formalităţile de executare, iar prin hotărârea jduecătorească nr ….., s-a desfiinţat titlu executoriu/însăşi executarea silită. Instanţa nu a dispus restabilirea situaţiei anterioare executării, astfel încât am promovat prezenta cerere.

Învederăm că ….. .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 722-725 C. proc.civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în….exemplare.

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în…..exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 50 de lei /300 de lei şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant/extras din registrul public/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare.

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei

Pentru mai multe informatii, ne puteti contacta la urmatoarele nr de telefon:

Avocat Viesanu Andreea: (0756) 371 012
Birou: (0757) 609 931

Recent Posts

Leave a Comment