AVOCAT CONTESTATIE LA EXECUTARE. EXECUTARE SILITA ANULATA. AVOCAT BUN EXECUTARE SILITA. EXPERTI EXECUTARE SILITA.

JUDECĂTORIA SECTORUL 1 BUCUREȘTI

SECȚIA I CIVILĂ

SENTINȚA CIVILĂ NR. 1420/2019

Ședința publică de la 20 Martie 2019

Instanța constituită  din:

PREȘEDINTE M_____ C_____

GREFIER M_____ SIMI______

 

Pe rol se află soluționarea cauzei civile privind pe contestatorul P__________ B_____ și pe intimata U_____ P________ I_________ SA, având ca obiect contestație la executare dosar executar e nr.4823/2018.

Dezbaterile in fond și susținerile părților au avut loc în ședința publică de la  19.02.2019   și au fost consemnate în încheierea de ședinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta hotărâre când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la 04.03.2019, 13.03.2019, 20.03.2019 când, deliberând, a hotărât următoarele:

INSTANȚA

 Deliberând asupra prezentei cauze civile, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București, la data de 19.09.2018, sub nr. de dosar de mai sus, contestatorul a formulat în contradictoriu cu intimata contestație la ex ecutarea declanșată la cererea intimatei în dosarul de executare nr. 4823/2018, prin care a solicitat anularea tuturor actelor d e executare, inclusiv a Încheierii de încuviințare a executării silite invocand excepției prescripției dreptului la executarea silită a creanței și anularea executării, precum și obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată reprezentând taxa judiciară de timbru și onorariul de avocat.

Î n fapt a invocat în esență ca motive de nelegalitate si netemeinicie: prescripția dreptului la executarea silită a creanței , lipsa calitatii de creditor al intimatei întrucât nu este opozabila cesiunea de creanta fa ta de contestatorul debitor.

În drept, contestația la executare a fost întemeiată pe prevederile Codului de procedură civilă.

În dovedirea contestației la executare, contestatorul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

Cererea de chemare în judecată a fost legal timbrată.

Intimata nu a depus întâmpinare.

La solicitarea instanței, în temeiul art. 716 alin. 2 Cod procedură civilă, Biroul Executorului Judecătoresc a înaintat copii certificate de pe înscrisurile existente în dosarele de executare nr. 4823/2018 .

Instanța a încuviințat proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând probele administrate în vederea soluționării contestației la executare, instanța constată următoarele:

In drept, instanta retine ca sunt aplicabile dispozitiile N.c.p.c., fa ta de data inceperii executarii silite:

    ART. 706

    Termenul de prescripție

    (1) Dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripție este de 10 ani.

    (2) Termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naște dreptul de a obține executarea silită. În cazul hotărârilor judecătorești și arbitrale, termenul de prescripție începe să curgă de la data rămânerii lor d efinitive.

    ART. 707

    Efectele împlinirii termenului de prescripție

    (1) Prescripția nu operează de plin drept, ci numai la cererea persoanei interesate.

    (2) Prescripția stinge dreptul de a obține executarea silită și orice titlu executoriu își pierde puterea executorie. În cazul hotărârilor judecătorești și arbitrale, dacă dreptul de a obține obligarea pârâtului este imprescriptibil sau, după caz, nu s-a prescris, creditorul poate obține un nou titlu executoriu, pe calea unui nou proces, fără a i se putea opune excepția autorității de lucru judecat.

    ART. 712

    Obiectul contestației

    (1) Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum și împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare. De asemenea, se poate face contestație la executare și în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condițiile legii.

    (2) Dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută la art. 443, se poate face contestație și în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu.

    (3) De asemenea, după începerea executării silite, cei interesați sau vătămați pot cere, pe calea contestației la executare, și anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviințare a executării silite, dacă a fost dată fără îndeplinirea condițiilor legale.

    (4) Împărțirea bunurilor proprietate comună pe cote-părți sau în devălmășie poate fi hotărâtă, la cererea părții interesate, și în cadrul judecării contestației la executare.

    ART. 713

    Condiții de admisibilitate

    (1) Dacă executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătorești sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestație motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune în cursul judecății în primă instanță sau într-o cale de atac ce i-a fost deschisă.

    (2) În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestația la executare și motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desființarea lui.

    (3) Nu se poate face o nouă contestație de către aceeași parte pentru motive care au existat la data primei contestații. Cu toate acestea, contestatorul își poate modifica cererea inițială adăugând motive noi de contestație dacă, în privința acestora din urmă, este respectat termenul de exercitare a contestației la executare.

    (4) Creditorii neurmăritori au dreptul de a interveni în executarea efectuată de alți creditori, pentru a lua parte la executare sau la distribuirea sumelor obținute din urmărirea silită a bunurilor debitorului.

    (5) În cazul procedurii urmăririi silite mobiliare sau imobiliare ori a predării silite a bunului imobil sau mobil, contestația la executare poate fi introdusă și de o terță persoană, însă numai dacă aceasta pretinde un drept de proprietate ori un alt drept real cu privire la bunul respectiv.

În speță, cu privire la exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silită , instanța reține că este întemeiată. Astfel, data ultimei plăti efectuate de catre contestatorul debitor, respectiv 30.01.2015 (f.15) este momentul la care a început să curgă termenul de 3 ani de prescriptie a executarii silite, acesta împlinindu-se la 30.01.2018. Ca atare, la momentul formulării cererii de executare silită, si anume 13.07.2018 (f.87), termenul de prescriptie era deja împlinit, respectiv dreptul de a obtine executarea silita era deja prescris si in consecinta toate actele de executare, inclusiv încheierea de încuviintare a executarii silite sunt nelegale.

Instanta mai retine ca intimata creditoare, legal citată nu a formulat nicio apărare si nu a invocat existenta vreunei cauze de suspendare sau întrerupere a termenului de prescriptie.

F___ de cele expuse, instanta va admite contestația la executare constatând prescripția dreptului intima tei de a cere executarea silită si in consecinta va anula procedura de executare silită efectuata în dosarul de executare nr. 4823/2018.

In privinta cheltuielilor de judecata, instanta va r espinge ca neîntemeiată cererea contestatorului de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu avocat avand in vedere ca nu s-au depus dovezi in acest sens.

Iar cu privire la taxa de timrbu, va r espinge ca neîntemeiată cererea contestatorului de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru, contestatorul având posibilitatea de a solicita restituirea conform art. 45 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 80/2013, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

 

  Admite contestația la executare formulată de contestatoare P__________ B_____ , cu domiciliul în București, ____________________, sector 1, cu domiciliul ales la S__ Z_________ P______ & Asociații în București, Splaiul Unirii nr.16, Muntenia Buniness Center, ________________, sector 4, CNP xxxxxxxxxxxxx în contradictoriu cu intimata U_____ P________ I_________ SA , cu sediul în Luxembourg nr.1, Rue Schiller, L 2519, CUI B95089 .

Constată prescripția dreptului intimatei de a cere executarea silită.

Anulează procedura de executare silită în dosarul de executare nr.4823/2018.

Respinge ca neîntemeiată cererea contestatorului de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu avocat.

Respinge ca neîntemeiată cererea contestatorului de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru, contestatorul având posibilitatea de a solicita restituirea conform art. 45 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 80/2013, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre judecătorească se va comunica, din oficiu, executorului judecatoresc după rămânerea definitivă, conform art. 719 alin. 4 Cod procedură civilă.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, care se  depune la Judecătoria Sectorului 1 București.

Pronunțată prin punerea soluț iei la dispozi ția părț ilo r prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 20.03.2019.

Pentru mai multe informatii, ne puteti contacta la urmatoarele nr de telefon:

Avocat Viesanu Andreea: (0756) 371 012
Birou: (0757) 609 931

Recommended Posts

Leave a Comment